Aglar Baba Seçme Şiirler

Şiirler
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Kınamayın bizi Hâdî sevenler
Rûh şeydâ olmasa kalb uyanur mi
Söyledür “zebân”i dîl zamir şâhi
Hallâk’ı ***reden kul kınanur mi ?

Küllü boş değildür çarh-ı bina’mız
Damlasız ummandur nehr-i cârîmiz
Rûz ü şeb ***redir dil Sübhân’ımız
Sübhân’ı ***reden dil kınanur mi ?

Lâ-mekân telleri ebruşum dokur
Esrâr-ı Kur’an’ı âşıklar okur
Sır melek kaydından demini urur
Hikmeti söyleyen dil kınanur mi ?

Aşkımız galipdür şevket-i şânda
Cânânı buluram dâimâ cânda
***rederim Hakkı kalb-i zebânda
Allah’i ***r eden dil kınanur mi ?

“Künfekan” emrinin oldur Sübhân’i
Âşıka vermişdür Allah bu kârı
Mürgi kuş kafeste kurmiş figâni
Hâr gülin açmasa kuş düşünür mi ?

Gonca gül şehrine bazı kul girer
Bahr-i amikine keştîyi kurar
Muhammed Hayme’sin altına sürer
Hâs keştîye binen kul kınanur mi ?

Ümm-ül kitabına yazmışdur Allah
Yanıyor vücûdum zâtına Vallâh
Bir cemâl görmüşem Bismillâh Billâh
Ol cemâli gören göz kınanur mi ?

Ağlar Baba’yı da Pîrler sardılar
Bir çarkın üstünde dönir gördiler
Bu çarkı dâimâ çevir dediler
Sormadım ki kolum çok çevirür mi ?

***

Aman rûhum öz yârinden ayrılma
Dâima dünyâda kalmamak da var
“İzâcâe” ecel gelür darılma
Âhirete gidüb gelmemek de var

Aldanma ağyârın zenbûr bâlına
Bakmagil dünyânın hasb ü malına
Atla mor menemşe lâle dalına
Her zemân güllerde ötmemek de var

Şûm u kesret ile vassâfa girme
Âîl bâbın açub ağnayı örtme
Dîldeki dîl-dârı kalbinden sürme
Cânda cânân gider gelmemek da var

Mürg-i kuş kafesten ansızın uçar
Rûh berzâhı bulur ten sîne göçer
İki melek suâl bâbını açar
Suâle cevâbı vermemek de var

“Er-rahmânı vafden” geldi Kur’ân’da
Kimi yayan kimi burâk binen de
Kimi berk ü hâtib olub uçanda
Sırât köprüsünü geçmemek de var

Kürsi üzre kadı müfti oturur
“İkra’ kitâbeke” nidâ olunur
Ayrılın mücrimler ânda buyrulur
Mücrîm gürûhiyle ayrılmak da var

Okunur fermânlar görülür hesâb
Vuslât u Cennet’e yok elem azâb
Bâ-kemâl ü rü’yet olunca hitâb
Ey Ağlar Allah’ı görmemek de var

***

Ne yapayım gönül senin elinden
Niye düşüyorsun âh ile zâra?
Bende kınamanam seni ey gönül
Sen âşık olmuşsun ol güzel yâre

Sen neden bu aşkın yoluna düştün
Ol yâr bahçesinden ne nişân gördün?
Şeydâ bülbül gibi yanuben soldun
Sen âşık olmuşsun ol güzel yâre

Bu âşıklık evvelâ sere gelmiş
Ezel-i ervâhda yârini görmüş
Ol zaman bu rûhum hem âşık olmuş
Rûh âşık olmuştur ol güzel yâre

Bunun aslı nedir dinleyiniz beni
Ecdâdımın vardır bir mihrâp yeri
Ol mihrâbın rüknü istedi beni
Gece âşık oldum ol güzel yâre

Rü’yada görmüşem boş kalan yeri
Vestinde yanıyor kandilden nûri
Ceddim mürşid olmuş gözlüyor beni
Gece âşık oldum ol güzel yâre

İnâyet eyledi Allah ü Hadi
İki tek mürşidi dîl gözüm gördü
Vehbi Hayyatî’de dersimi verdi
Gece âşık oldum ol güzel yâre

Ağlar Baba sende bir hâle erdin
Kâmil mürşidleri rü’yada gördün
Hakikat ma’rifet dersini aldın
Gece âşık oldum ol güzel yâre

***

Gönül sakın sevme dünyâ mâlını
Hakikatlı yârdan seni ayurur.
Dünyâyı sevenler yâre varamaz
Elbet ol yâr senden yüzün çevirür

İnsânın kalbine küdûret verir
Nefs-i şeytân ândan kuvveti alır
Nefs-i Rahmân’ını muzmahil kılur
Nefs-i Rahmân senden yüzün çevirür.

Dünyâyı sevmedi ol Nebî-i Zî-şân
Bundan muammâ al ey deli insân
Bak kendi vücûdan Allah’tan utan
Peygamber’in senden yüzün çevirür

Kur’an’dan okuram delîli sana
Şeytândur adüvvün mübîn insâna
Kelb ü recîm olur nâs-i hizlâna
Mutmainne senden yüzün çevirir.

Recîm şeytân nâs’ı dâimâ aldar
Tarîk-i cennet’ten insânı atar
Yazıcı melekler yanında ağlar
Melâikeler senden yüzün çevürür

Aynı Beytullâhtur mü’minin kalbi
Tîb eyle dîl kasrın Allah duraki
Yatma gecelerde sen gözle ânı
Gizli düşman senden yüzün çevürür.

Ağlar Baba dersinden alı olma
Kelâm-ı tayyibu dilinden koma
Binbir seyfi takın sen gafil olma
Şerr-ü şûrâ senden yüzün çevürür.

***

Tebşir olsun size ey zü-l füâdî
Nûr Leyle-i Kadir geldi bu gece
Cemâl dergâhından feyzi verildi
Mü’minler fermânı geldi bu gece

Mü’min namaz kılur huzûrda kalur
Yetmiş adet ***ri diline alur
Melekler saf olur Hakk’a yalvarur
Mü’minlerin affı geldi bu gece

Tevbe edin tevbez kabul olunur
Rahmet kapuları bu şeb açulur
Şem’un-ül Gâzî’nin ecri alunur
Mü’minler berâtı geldi bu gece

Fazl-u kereminden olunur rahmet
Bu gece âleme çalar nûr mir’ât
Elbet Cehennem’den yazılur berât
Mü’minler bayramı geldi bu gece

Zemîn alvâlaşur eldedür fermân
İster namazı kıl yâ oku Kur’an
Bin ay ecrin verür buyurdi Rahman
Dertliler dermânı geldi bu gece

Nûr Nûra varınca dünyâ parlaşur
Melek ervâh gelür zemîn darlaşur
Andelip mürgiler bütün ağlaşur
Ağlar Baba rahmet geldi bu gece

Aglar Baba – Küçük İrşadi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir