Bayburtlu Zihni Şiirleri, Şiir ve Şiirler

Bayburtlu Zihni Şiirleri, Bayburtlu Zihni'ye Ait Tüm Şiir ve Şiirlerini Sitemizden Okuyabilirsiniz.

Şiirler

Öz otağı terk eylemiş Özge maral olmuş gelir Şems u kamer bilesince Hurşid cemâl olmuş gelir Arasalar bu dünyâyı Ne mümkün bulmak tayı Zihnî görmüş o Leylâ'yı Mecnûn misâl olmuş...

Devamı
Şiirler

Âşinâ-yı hakâyık u mecâzdır Bayburd Neşr ü tahsîlde Mısr u Hicâz'dır Bayburd Sümbülü yok gülü yok andelibi var amma Ahd-i gülşende şehr-i Şirâz'dır Bayburd İlm ü edyânın olur anda füsûlü...

Devamı
Şiirler

Nev-civânı nâz-perver bir mekândır Erzurûm Dîde-i uşşâka kuhl-i Isfahandır Erzurûm Şive-peymâ hûblar destin güzer peymânesi Bir mücessem şehr-i işret âşiyândır Erzûrum Anda çok servi Revânlı Ardahanlı hûblar Kandehâr güftâr ile...

Devamı
Şiirler

Ey sabâ cânâne dedin mi dedim dedim dedi Düşdüğüm efgâne dedin mi dedim dedim dedi Hasretinden haste dil gurbette nâçâr olduğum Yandığım hicrâne dedin mi dedim dedim dedi Taktığım gerdâne...

Devamı
Şiirler

Mevlâ'yı seversen dergâh-ı yâre Arz et ahvâlimi bir beyân nâme Gizli sırlarım var şâh-ı dil-dâre Açılma ağyâre el-amân nâme Hasretin sinemde mihmân ettiğim Her gece gamlarla divân ettiğim Hicr ile...

Devamı
Şiirler

Âdem'e bir ma'nide gül-zâr-ı cennettir vatan Âbı kevser haki kimya-yı sa'adettir vatan Sattı kasrı zer-nitâka bu mar vîrâneyi Bildiler halvet-serâ-yı şâh-ı ülfettir vatan Her deminde tâzeler bezm-i elest peymânesin Neş'e-bahş-i...

Devamı
Şiirler

Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı Câmlar şikest olmuş meyler dökülmüş Sâkiler meclisten kesmiş ayağı Hangi dağda bulsam ben o maralı Hangi yerde görsem çeşmi gazalı...

Devamı

SON HABERLER