Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) Gençlere Nasihati

Yazarlar
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

1- “İnsanoğluna şu beş şeyden hesap sorulmadıkça onun ayakları Kıyamet gününde Rabbinin huzurundan ayrılmayacaktır: a) Ömrünü nerede tükettiğinden, b) gençliğini nerede yıprattığından, c) malını nerede kazanıp d) nereye harcadığından ve, e) öğrendiği ilimle nasıl amel ettiğinden.” Tirmizi, Sıfâtü’l-Kıyâme: 1.

2- “Beş şey gelmeden evvel beş şeyi fırsat bil: Ölüm gelmeden önce hayatının, hastalık gelmeden önce sağlığının, meşguliyet gelip çatmadan önce boş vaktinin, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğinin, fakirlik gelmeden önce zenginliğinin.” Hâkim: Müstedrek.

3- “Gerçekten Allah (cc), meleklerine karşı, kendisine ibadet eden bir gençle iftihar ederek buyuruyor: ‘Ey şehvetini Benim için bırakan genç! Ey gençliğini Bana bağışlayan genç! Sen benim nezdimde meleklerimin bazısı gibisin.'” İhyâi Ulûmi’ddin, 2:432’de.

4- “Allah (cc), gençliğini ‘a itaat yolunda zenginleştiren genci sever.” Deylemî.

5- Resulullah (sav) buyurmuştur: “ Gençlerinizin en hayırlısı (olgunluk ve kemâlde) yaşlılarınıza benzeyen, yaşlılarınızın en şerlileri de (azgınlık ve şımarıklıkta) gençlere benzeyenlerdir.” Râmûz 281/15. Feyzü’l Kadîr, 15:776

6- “Allah (cc), gayri meşru şehvet peşinde olmayan genci pek beğenir.” Müsned, 4: 151.

7- “Hangi delikanlı ki, genç yaşında evlenirse, onun şeytanı şöyle bağırır: ‘Eyvah, dinini benden korudu.'” Ramûzu’l-Ehâdis, c.1, s.179.

8- “Âdemoğluna zinadan nasibi yazılmıştır. Buna mutlaka erişecektir. Gözlerin zinası bakmaktır, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayağın zinası da yürümektir. Kalp ise heves eder, diler. Ferc ise bunu ya uygular veya reddeder.” Müslim, Kader: 21.

9- “Namahreme bakmak, şeytanın oklarından bir oktur ki, her kim Benden korkarak onu bırakırsa, zevkine bedel ona öyle bir iman veririm ki, onun lezzetini ve tatlılığını kalbinde duyar.” Hadisi Kudsî, Taberânî ve Hâkim.

10- “Bir genç Peygamberimize gelerek: “Yâ Resûlellah!, bana zina yapmak için izin ver” der. Orada bulunanlar gencin üzerine yürüyerek onu ayıplarlar ve men ederler. Onların aksine, Hz. Peygamber (sav), ” O genci Bana getirin” der. Engin şefkatiyle önce genci ginledi ve : “Bu zina fiilinin annene yapılmasını ister misin?” diye sorar. Genç: “Anam babam sana feda olsun ey Allah’ın Elçisi! Asla (istemem)” diye cevap verir. Peygamberimiz: “(Başka) insanlar da anneleri için bunu istemezler” der. Daha sonra, “Kızın için kabul eder misin?”, “Kız kardeşin için.”, “Halan için.”, “Teyzen için bunu ister misin?” diye sorar ve her defasında, “Vi hayır” cevabını alınca, Hz. Peygamber (sav) de, “Diğer insanlar da buna razı olmazlar” der. Sonra elini gencin üzerine koyup, “Yâ Rabbi bu gencin günahlarını affet, kalbini pak et, iffetini muhafaza et” diye dua eder. Genç ondan sonra böyle hiçbir menfi eğilim göstermez, zinaya yaklaşmaz. Müsned, 5: 256. 257.

11- “Alkame’den (r.a.): “Resûlüllah (sav) gençlerin yanına vardı ve şöyle dedi: ‘Sizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü evlilik gözü haramdan alı kor; iffet ve namusu muhafaza eder. Evlenmeye gücü yetmeyen ise oruç tutsun. Çünkü (oruç), cinsî arzuyu azaltır.”Müslim, Nikâh:1.

12- “Size hayırlı gençleri tavsiye ederim. Çünkü onların kalbi daha incedir. Allah (cc) beni doğrulukla ve müsamahayla gönderdi. Bana gençler yanaştı, ihtiyarlar muhalefet etti” buyurdu ve şu mealdeki ayeti okudu: “Zaman uzadı da kalpleri katılaştı. Onların çoğu fâsıktırlar.” Hadîd sû: 16.

13- “Adalet güzeldir, fakat idarecilerde olursa daha güzeldir. Cömertlik güzeldir, fakat zenginlerde olursa daha güzeldir. Dinde titiz olmak güzeldir, fakat âlimlerde olursa daha güzeldir. Sabır güzeldir, fakat fakirlerde olursa daha güzeldir. Tevbe güzeldir, fakat gençlerde olursa daha güzeldir. Hayâ güzeldir, fakat kadınlarda olursa daha güzeldir.” Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs.

14- Resulullah (sav) buyurmuştur: “Allah (cc) tevbe eden gençleri sever.” Câmiü’s-Sağîr:1866). Acluni,I,286.
15- “Bir genç yaşlı bir insana yaşlılığından dolayı ikramda bulunursa, yaşlandığı zaman kendisine ikramda bulunacak bir kimseyi Allah (cc) ona musahhar kılar.” Tirmizi, Birr: 75.

16- Resulullah (sav) buyurmuştur: “Küçüklüğünden beri Allah’a çokça kulluk eden gencin, yaşı ilerledikten sonra çokça kulluk etmeye başlayan ihtiyara üstünlüğü, peygamberlerin diğer insanlara üstünlüğü gibidir.” Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs). Kenzül-İrfan 194.

17- Resulullah (sav) buyurmuştur: “Allah (cc) kötülüğe iltifat etmeyen genci, emsallerine karşı üstün tutar.” Feyzul Kadir, c.2, s.263, no:1799.

18- Resulullah (sav) buyurmuştur: “Cömert güzel ahlâklı bir genç; cimri, ibadet eden, kötü ahlâklı bir yaşlıdan Allah ‘a daha sevimlidir.” Deylemî ve Muhtarül Ehâdis:88.

19- Resulullah (sav) buyurmuştur: “Gençliğinde ilim öğrenen taştaki damga gibi, yaşlılığında ilim öğrenen ise, su üzerine yazı yazan gibidir.” Keşfül Hafâ, 2: 66.

20- “Bir genç ilim ve ibadet içinde yetişir, olgunlaşırsa, Allah (cc) Kıyâmet Günü ona yetmiş iki sıddîkın sevabı kadar sevap verir.” Tabarânî’nin Kebir’inden.

21- Resulullah (sav) buyurmuştur: “ Allah’ın Rasûlü, Kendilerini kadınlara benzetmeğe özenen erkeklere ve kendilerini erkeklere benzetmeğe özenen kadınlara lânet etti.” (Riyâzussâlihin 1662)

22- Resulullah (sav) buyurmuştur: “ Hâl ve hareketlerinde Müslümanların ziynetini takınan (onlara benzeyen) bir genç görürseniz işte o sizin en faziletlinizdir.” Râmûz 47/16.

23- Bir genç Peygamber (sav) e gelerek: “ Ya Resulellah! Senden beni kıyamet gününde şefaat ettiğin kimselerden biri yapmanı istiyorum!” dedi. Peygamber (sav) Efendimiz: “ Kıyamet günü sana şefaat edeceğim kişilerden birisin, ancak sen de çokça secde ederek, nefsine karşı bana yardımcı ol” buyurdu. Taberani, Mu’cemü’l-Kebir, XX,365. (18037).
24- Resulullah (sav) buyurmuştur:“ Muhakkak Allahü Teâlâ ibâdet eden genci gösterir de onunla meleklerine öğünür.” Kenzül-İrfan 295.

25- “Bir genç dünya lezzetlerini ve boş şeyleri terk eder, gençliğine rağmen Allahü Teâlâ’ya itaate devam ederse, Allah ona yetmiş iki sıddîkın ecrini ihsan eder ve kendisine “Ey gençliğini benim tâatime tahsis edip şehvetini terk eden genç! Sen bana bazı meleklerim gibisin!” buyurur.” Râmûz 383/2. Fethu’l-Bari, VI,46-47.

26- Resulullah (sav) buyurmuştur: “ Allahü Teâlâ’nın tevbe eden gençten ziyade sevdiği, günaha devam eden ihtiyardan da ziyade buğzettiği hiç bir şey yoktur.” Kenzül-İrfan 196.

27- Resulullah (sav) buyurmuştur: “Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel edep ve terbiyeden daha iyi bir ikramda bulunamaz.” İbn Mace, Edep, 3. Tirmizi, Birr,33.

28- Hz. Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Yedi sınıf insan vardır ki, Allah onları hiçbir gölgenin olmadığı Kıyamet gününde kendi arşının gölgesinde gölgelendirecektir:

a) Adil yöneticiler.
b) Allah’a ibadet içinde yetişen gençler.
c) Tekrar dönünceye kadar kalbi mescide bağlı olan kimseler.
d) Allah için birbirlerini seven, Allah rızası için bir araya gelip, Allah rızası için ayrılan iki kişi,
e) Güzel ve makam sahibi bir kadın tarafından davet edildiği halde; “Ben Allah’tan korkarım” de(yip iltifat etmey)en kimseler.
f) Sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimseler.
g) Allah’ı tek başına zikrederken gözlerinden yaş boşanan kimseler.”
(Buhârî, Ezan, 36; Hudud, 19; Rikâk, 24; Müslim, Zekât, 91; Tirmizî, Zühd, 53; Nesâî, Kudât,2.

29- Resulullah (sav) buyurmuştur: “Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir.” Tirmizi,Birr,15.)

31- Resulullah (sav) buyurmuştur: “Çocuklarınıza ikram edin, edep ve terbiyelerini iyi verin.” Tirmizi, Birr,33.

32- “Allah Resulü (sav) in, Abdullah b. Abbas’a verdiği öğütlerden biri şöyledir:
“Delikanlı! Sana bazı sözler öğreteceğim: Allah’ı(n hakkını) koru ki Allah da seni korusun. Allah’ı(n hakkını) gözet ki O’nu hep yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah’tan iste. Yardım dilediğinde Allah’tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki, bütün toplum (varlık âlemi) bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün toplum sana zarar vermek için bir araya gelse ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler. Zira kalemler kaldırılmış, sayfalar kurumuştur.” Tirmizi, Sıfatu’l-Kiyame,59. Hadislerle İslam..

33- Resulullah (sav) buyurmuştur: “Her çocuk İslâm fıtratı üzere doğar. (Yanlış eğitim sonucu) onu Yahudileştiren, Hıristiyanlaştıran, Mecusîleştiren ve doğru yoldan saptıran anne ve babalardır.” Buhari,Cenaiz,80. Müslim, Kader,22-24.

34- Resulullah (sav) buyurmuştur: “Çocuklarınıza saygılı davranın, onlarla alay etmeyin, onlara hakaret etmeyin, aptal ve cahil gibi lakaplarla onları çağırmayın.” Hadis-i Terbiyetî, c.1, s.117; el-Kâfi, c.6, s.47.

35- Resulullah (sav) buyurmuştur: “Çocuğuna Kur’an öğreten kimse kıyamet günü çağrılarak elbiseler giydirilir; öyle ki o elbisenin nuru, bütün cennet ehlinin yüzünü aydınlatır.” Bihar’ul-Envar, c.7, s.304.

36- Resulullah (sav) buyurmuştur: “Allah katına ulaşması engellenmeyen dört dua vardır. Onlardan biri, babanın evlâdı hakkındaki duasıdır…” Bihar’ul-Envar, c.7, s.304.

37- Peygamber (sav) buyurmuştur: “Hayâ imandan bir şubedir.” Buhari, İman,16.

38- Peygamber (sav) buyurmuştur: “Utanmazsan istediğini yap sözü insanların ilk peygamberlerden beri duyduğu sözlerdendir.” Buhari, Edep, 78.

39- Peygamber (sav) buyurmuştur: “Kişi arkadaşının dini ve ahlakı üzeredir. Öyle ise sizden biriniz kiminle arkadaşlık kurduğuna iyi baksın.” Tirmizi, Zühd, 45. Ebu Davut, Edep,16.

40- Peygamber (sav) buyurmuştur: “Gençliğin tehlikelerinden sakınınız.” Kenzü’l-Ummâl, 2: 258.

41- Peygamber (sav) buyurmuştur: “Huşu duyan gençler, (namaz kılarak) rükû eden yaşlılar, emzikli bebekler ve otlayan hayvanlar olmasaydı mutlaka başınıza azap yağardı.” Ebu Ya’la, Müsned, XI,287.

42- Peygamber (sav) buyurmuştur: “İnsanlar içinde Yüce Allah’ın en sevdiği kimse, kötülükleri terk edip, iyiliklere yönelen gençtir.” Ebu Davut, Salât,26.

Derleyen: Kemalettin AKSOY
Bayburt İl Müftüsü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir